Ở Trại điêu khắc quốc tế TP.HCM luôn vang tiếng rít chói tai của máy cắt đá, cắt sắt... Ngoài các điêu khắc gia, tình nguyện viên phiên dịch còn có hơn 50 thợ đá từ khắp cả nước như Thái Bình, Tây Ninh, Khánh Hòa, Huế... cưa, đục 12 giờ/ngày.