Học bổng Khởi nghiệp dành cho Thạc sĩ Nghệ thuật quốc tế, Đức 2016