Trường đang có học bổng từ 5.000 USD đến 15.000 USD một năm cho chương trình cử nhân.