Ít ai biết nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, tác giả của hàng chục tượng đài, trong đó có tượng Bác Hồ trước UBND TP HCM, khởi nghiệp chỉ là anh thợ chạm