Sự phát triển của xã hội đã khiến nhiều giá trị xưa cũ rơi rụng, nhưng quy luật này dường như không xảy ra đối với nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực hội họa.