Nhẫn nhục chưa hẳn là nhu nhược, nhẫn là đạo của người quân tử.